Stravování

    Stravování dětí v Mateřské škole i Základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v Mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy v polovině příslušného měsíce dopředu.

Způsob placení stravného:

Trvalý příkaz - strávník zadá ve své bance trvalý příkaz ve stanovené výši ke dni 15. v daném měsíci. Do kanceláře školní jídelny je nutno sdělit platné číslo účtu strávníka a doložit doklad o zadání trvalého příkazu. Účet školy, na který bude hrazena platba: 4020001383/6800 (Sberbank CZ, a.s.). Každý strávník má svůj variabilní symbol, který je nutné při zaslání platby uvést.

Trvalý příkaz proveďte na částky, které jsou stanoveny podle věku dítěte:

MŠ 3-6 let                    1050 Kč (předškolní docházka 650 Kč)

MŠ 7-10 let                    700 Kč

ZŠ 7 - 10 let                   400 Kč

ZŠ 11 - 14 let                 450 Kč

První platba - 15.9., poslední - 15.6. Vyrovnání případného přeplatku bude provedeno na konci školního roku během měsíce července. Pro prázdninový provoz MŠ bude stanovena individuální částka, kterou zašlete jednorázově na účet MŠ.

Platba v hotovosti - pro strávníky, kteří budou chtít platit stravné v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo v ZŠ, bude každý měsíc stanovený termín platby. Vyrovnání přeplatku v hotovosti bude provedeno poslední týden v červnu.

   Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

   Cena stravování:

   * celodenní stravování dětí 3 - 6 let    32,- Kč

  * celodenní stravování dětí 7 - 10 let   36,- Kč

  * oběd žáků 7 - 10 let                        20,- Kč

  * oběd žáků 11 - 14 let                       22,- Kč

 

    Peníze za odhlášené obědy se odečítají při vyúčtování další měsíc. Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v MŠ nebo ZŠ. V době prázdnin nebo jiného volna je automaticky z oběda odhlašováno.

    V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující:

                * telefonicky: 547 232 452

                * e-mailem: povolna-msopatovice@volny.cz

    Děti do jídla nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat. Děti v mateřské škole dostávají denně čerstvou zeleninu a ovoce. Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ čajem (ovocný, bylinkový), nebo ovocnou šťávou, a čistou vodou.

    Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45 - 12:30, v ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin.

    V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ ve 12:30 hodin.

 

 

 

 

6.9.2018                                             Lenka Povolná