Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte:

Jméno a příjmení matky:................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................

Adresa pro doručování: .................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................................


Jméno a příjmení otce: ..................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................

Adresa pro doručování: .................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................................žádají o přijetí dítěte

 

jméno a příjmení dítěte: ................................................................................................

Datum narození: .................................... místo narození: .............................................

Státní občanství:
.............................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................

k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Opatovice, okres Brno -venkov, příspěvková organizace

od .........................................................do................................................................

(např. do zahájení povinné školní docházky)

Požadovaná délka docházky:        celodenní          polodenní

(označte)


Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte: ....................................................

.....................................................................................................................................

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude
vyřizovat zákonný zástupce: ........................................................................................

                                         (jméno, příjmení zákonného zástupce)

Dáváme svůj
souhlas Mateřské škole Opatovice k tomu, aby evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění a
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném
znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy
podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro akce
školy (školní výlety), úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související
s běžným chodem školy.


Souhlas
poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na
zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů
nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

V...................................................................dne: ...........................................................

Podpisy rodičů/zákonných zástupců: ...................................................................................  

 

 

  

Vyjádření lékaře

 

1.      Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy

2.      Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

a)      zdravotní

b)      tělesné

c)      smyslové

d)      jiné

        Jiná závažná sdělení o dítěti:

        Alergie:

3.      Dítě je řádně očkováno  

4.      Možnost účasti na akcích školy - plavání


V.................................................................. dne: ........................................................................


razítko a podpis lékaře