Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2019/2020,

podle kterých bude ředitelka mateřské školy postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet podaných žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 
 

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena předem stanoveným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí body získanými jednotlivými kritérii, a to podle údajů uvedených na přihlášce zaevidované v den zápisu.

 

Kritéria:

 

1. Povinné předškolní vzdělávání

Děti s povinností předškolní docházky, cizinci EU a cizinci oprávněně pobývajícící na území ČR,

kteří nejpozději dnem 31.8.2019 dosáhnou věku 5 let           

                                                         

2. Děti s trvalým pobytem v obci, a cizinci s místem pobytu v obci,

podle věku dítěte sestupnou řadou ( od nejstaršího k nejmladšímu )      

                                                                                                                                                X....1 bodů

Přednostní přijetí

Děti s trvalým pobytem v obci,  a cizinci s místem pobytu v obci,

kteří nejpozději dnem 31.8.2019 dosáhnou věku 3 let                                                                                30 bodů

 

 

 

 

V Opatovicích dne 4. 4. 2019

 

Libuše Tomandlová, ředitelka MŠ

 

 

   
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

č.


 

 

 


 

 


 


 

 


 


 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

 


 


 


 

 

 

 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

   


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

    1


 

 

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány v souladu s § 34
zákona č.561/2004 Sb.,   o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
změn.

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude
v souladu s ustanovením § 183, odst.2  školského zákona oznámeno zveřejněním na
veřejně přístupném místě v mateřské škole. Rozhodnutí o nepřijetí
k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od
data podání.

 

V Opatovicích dne 7.3.2016

Libuše Tomandlová, ředitelka mateřské
školy