Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2017/2018


Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena předem stanoveným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí body získanými jednotlivými kritérii, a to podle údajů uvedených na přihlášce zaevidované v den zápisu.


Kritéria:


Povinné předškolní vzdělávání

Děti s povinností předškolní docházky, cizinci EU a cizinci opávněně pobývajícící na území ČR,

kteří nejpozději dnem 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let                                                                    30 bodů


Přednostní přijetí

Děti s trvalým pobytem v obci, cizinci EU a cizinci oprávněně pobývající na území ČR s pobytem v obci,

kteří nejpozději dnem 31.8.2017 dosáhnou věku 4 let                                                                     30 bodů


Děti s trvalým pobytem v obci, cizinci EU a cizinci s místem pobytu v obci k 31.8.2017 mladší 4 let,

podle věku dítěte sestupnou řadou (od nejstaršího k nejmladšímu)                                              X....1 bodůV Opatovicích dne 11.4.2017


Libuše Tomandlová, ředitelka MŠ

  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
  


  
  
 


 

č.


 

   


  


 

 

 


  


   


  


 


 


 


  


  


 

   


 


  


 


 


 


 


  
 


 

    1


 

 

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány v souladu s § 34
zákona č.561/2004 Sb.,   o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
změn.

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude
v souladu s ustanovením § 183, odst.2  školského zákona oznámeno zveřejněním na
veřejně přístupném místě v mateřské škole. Rozhodnutí o nepřijetí
k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od
data podání.

 

V Opatovicích dne 7.3.2016

Libuše Tomandlová, ředitelka mateřské
školy